Algemeen

Advocatenkantoor Van Vuuren respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen,vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Van Vuuren verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Van Vuurenn verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan Advocatenkantoor Van Vuuren een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Advocatenkantoor Van Vuuren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van Vuuren verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– innen van declaraties
– advisering, bemiddeling en verwijzing
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
– marketing- en communicatie activiteiten
– werving en selectie (sollicitaties)

Advocatenkantoor Van Vuuren toetst de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde op rechtmatigheid, waarbij de door een rechtzoekende aan ons kantoor verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening, niet zullen worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Van Vuuren verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

– NAW-gegevens
– telefoonnummer
– geboortedatum
– e-mailadres
– identiteitsbewijs ter inzage in kader van vaststelling van de identiteit
– (globale) inkomensgegevens in verband met toets gefinancierde rechtsbijstand
– CV in kader van sollicitatie

Advocatenkantoor Van Vuuren verwerkt voornoemde persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van Vuuren verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden 

Advocatenkantoor Van Vuuren deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van Vuuren, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Van Vuuren persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van Vuuren uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Van Vuuren ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van Vuuren hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.In het geval Advocatenkantoor Van Vuuren gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Van Vuuren in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggenoverafdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van Vuuren bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Indien een betrokkene op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mail of een melding stuurt dan wel het advocatenkantoor telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie, zullen deze gegevens maximaal 1 jaar na het incidentele contact worden bewaard, om de persoonsgegevens vindbaar te maken, mocht het contact een vervolg krijgen.

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoeknader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Van Vuuren aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Van Vuuren, n.vanvuuren@advocatenkantoorvv.nl, Dorpsstraat 31, 3171 EE Poortugaal

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.Advocatenkantoor Van Vuuren neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media 

Op de website(s) van Advocatenkantoor Van Vuuren zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook. Advocatenkantoor Van Vuuren houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies 

Advocatenkantoor Van Vuuren houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Van Vuuren verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Advocatenkantoor Van Vuuren te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s)van Advocatenkantoor Van Vuurenop bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Advocatenkantoor Van Vuuren maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Advocatenkantoor Van Vuuren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Van Vuurenheeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassingprivacy statement

Advocatenkantoor Van Vuurenheeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgevingte wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s), www.advocatenkantoorvv.nl

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen metmr. N.A. van Vuuren, 010 – 50 11 777 of n.vanvuuren@advocatenkantoorvv.nl